Εταιρικό Προφίλ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ :

Η PSGtaxfirm είναι μια νέα, συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στελεχώνεται από μια πολυμελή ομάδα κυρίως νέων επιστημόνων του οικονομικού τομέα, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σημαντική εργασιακή εμπειρία.

Εξελίσσουμε καθημερινά διαδικασίες οργάνωσης λογιστηρίων, παραμετροποιημένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, με σκοπό τη συνεχή ροή πληροφοριών προς την διοίκηση, εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής των πιο σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων (ERP), ενσωματώνοντας άμεσα τις αλλαγές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ :

Η καθιέρωσή μας στην αγορά ως ένα αναγνωρισμένο brand-name άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμμετέχοντας ενεργά στην εξέλιξη των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται.

ΌΡΑΜΑ :

Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση να αποτελέσει μελλοντικά ένα σύγχρονο κέντρο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, με την εφαρμογή των πιο καινοτόμων αρχών του σύγχρονου management, τεκμηριωμένες με τον πλέον επιστημονικό τρόπο μέσω της παροχής ολοκληρωμένων λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, την αποτελεσματικότερη εναρμόνιση με την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και την αποδοτικότερη κατανομή των επιχειρησιακών τους πόρων.