Φορολογικές

Δείτε τα τελευταία φορολογικά άρθρα από την επιστημονική ομάδα της PSGtaxfirm

Έλεγχος όλων των παραστατικών και καταχώρηση αυτών στα βιβλία της Επιχείρησης .

Συμφωνία πελατών – προμηθευτών – χρηματικών διαθεσίμων.

Σύνταξη περιοδικής Φ.Π.Α.

Σύνταξη και συμφωνία εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.

Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων.

Έκδοση Βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών.

Πάσης φύσεως θεωρήσεις στοιχείων στον Κ.Β.Σ.

Έκδοση βιβλίων.

Έλεγχος της πορείας των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της Επιχείρησης

Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Επιχείρησης

Σύνταξη και συμφωνία Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων.

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Εταίρων Επιχείρησης

Τηλεφωνική υποστήριξη 09:30-17:30 από Δευτέρα έως Παρασκευή.